Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset

Takaisin

Europarlamenttivaalit 2019

TERVON JA VESANNON KUNNAT

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019 klo 9.00-20.00

Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 26.5.2001 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT

Tervon kunnassa on yksi äänestysalue.
Äänestyspaikka on: Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4

Vesannon kunnassa on yksi äänestysalue.
Äänestyspaikka on: Nuorisokahvila, Kuusitie 1

ENNAKKOÄÄNESTYSAIKA ON 15.–21.5.2019

Europarlamenttivaaleissa toimitettavassa ennakkoäänestyksessä ennakkoäänestyspaikkoina ovat:

Tervon kunnassa:             Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4
Vesannon kunnassa:        Nuorisokahvila, Kuusitie 1

Ennakkoon voi äänestää edellä mainituissa paikoissa:

15.-17.5.2019 (ke-pe)         klo 9.00-15.00
18.-19.5.2019 (la-su)          klo 10.00-15.00
20.5.2019 (ma)                   klo 9.00-15.00
21.5.2019 (ti)                      klo 9.00-18.00

LAITOSÄÄNESTYS

Tervossa laitosäänestyspaikkana on: Palvelukoti Vuokko
Vesannolla laitosäänestyspaikkoina ovat: Simolan palvelukeskus, Palvelutalo Niittykukka ja Niinikoti Oy

Laitosäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu hoito- ja muissa laitoksissa hoidettavana oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa hän äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana klo 9.00-20.00 välillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (hänenkin tietonsa mainittava ilmoituksessa), jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää omaishoitaja, joka on
1)                   tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen
2)                   asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa; ja
3)                   on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kotiäänestykseen saa ilmoittautumislomakkeita kunnanvirastosta tai internetistä osoitteesta: www.vaalit.fi.

KESKUSVAALILAUTAKUNTIEN YHTEYSTIEDOT

Tervon kunta, kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210  TERVO

  • puheenjohtaja: Jouko Voutilainen, puh. 0500 371365
  • sihteeri: Kaija Tarvainen, puh. 0447 499201 / Petteri Ristikangas, puh. 0447 499200

Vesannon kunta, kunnanvirasto, Sonkarintie 2, 72300 VESANTO

  • puheenjohtaja: Eino Räsänen, puh. 041 4558902
  • sihteeri: Kaisa Hedlund, puh: 017 688541 tai 040 7143304