Kuulutukset

Takaisin

Kuntavaalit 2021: Vaalipäivä 13.6.2021

TERVON JA VESANNON KUNNAT

KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021 klo 9.00-20.00

Äänioikeus kuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä eli 13.6.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä 23.4.2021 on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli kotikunta Suomessa 23.4.2019 lukien.

Se, missä kunnassa henkilöllä on äänioikeus, määräytyy siis 23.4.2021 tilanteen mukaan. Jos henkilön kotikunta muuttuu 23.4.2021 jälkeen, äänioikeus kuntavaaleissa säilyy vanhassa kotikunnassa, mutta vaalikelpoisuus seuraa kotikuntalain mukaista kotikuntaa. Näin ollen on mahdollista, ettei henkilöllä ole äänioikeutta kunnassa, jossa hän on ehdokkaana.

ÄÄNESTYSALUEET JA ÄÄNESTYSPAIKAT

Tervon kunnassa on yksi äänestysalue.

Äänestyspaikka on: Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4

 

Vesannon kunnassa on yksi äänestysalue.

Äänestyspaikka on: Vesannon Seurakuntakoti, Terveystie 5

 

VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ

 

Kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuustoihin:

  • Tervossa 17 valtuutettua
  • Vesannolla 21 valtuutettua

 

ENNAKKOÄÄNESTYSAIKA ON 26.5.–8.6.2021

 

Kuntavaaleissa toimitettavassa ennakkoäänestyksessä ennakkoäänestyspaikkoina ovat:

Tervon kunnassa:            Kunnanviraston valtuustosali, Tervontie 4

Vesannon kunnassa:       Vesannon Seurakuntakoti, Terveystie 5

 

Ennakkoon voi äänestää edellä mainituissa paikoissa:

 

26.5.-7.6.2021                    klo 10.00-14.00

8.6.2021                              klo 10.00-18.00

 

LAITOSÄÄNESTYS

 

Tervossa laitosäänestyspaikkana ovat: Attendo Vuokko-hoivakoti, Asontie 4, Kuntoutusyksikkö Attendo Tervontähti, Kanervatie 2 sekä Kanervan Palvelukoti, Asontie 2.

 

Vesannolla laitosäänestyspaikkoina ovat: Simolan palvelukeskus, Simolantie 15 ja Simokoti, Simolantie 6, Vesakoti, Rantatie 15, Niinikoti Oy, Koulupolku 6.

 

Laitosäänestys toimitetaan joinakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvina päivinä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu hoito- ja muissa laitoksissa hoidettavana oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

 

KOTIÄÄNESTYS

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa hän äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettuna aikana klo 9.00-20.00 välillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja (hänenkin tiedot mainittava ilmoituksessa), jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä äänestää myös omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

 

Kotiäänestykseen saa ilmoittautumislomakkeita kunnanvirastosta tai internetistä osoitteesta: www.vaalit.fi.

 

VAALIASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE

 

9.3. mennessä jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen. Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava mahdolliset ehdokashakemusten täydennykset ja muut vaaliasiakirjat sekä mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista tai yhteislistoista keskusvaalilautakunnan sihteerille (Tervon kunnassa kunnanvirastoon ja Vesannon kunnassa kunnanvirastoon) seuraavasti:

 

maanantaina 3.5.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana tai viimeistään tiistaina 4.5.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana. 

 

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ JA VAALIEN TULOS

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä kunnan www-sivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 14.5.2021 alkaen ja sitä on saatavissa tämän jälkeen kunnanviraston neuvonnasta virka-aikana. Luettelo valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista (vaalien tulos) on nähtävillä kunnan www-sivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 16.6.2021 alkaen.

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTIEN YHTEYSTIEDOT

 

Tervon kunta, kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 TERVO

  • puheenjohtaja: Jouko Voutilainen, puh. 0500 371365
  • sihteeri: Kaija Tarvainen, puh. 0447 499201 (varalla Seppo Niskanen, puh. 0447 499200 ja Mari Jalava, puh. 0447 499263)

 

Vesannon kunta, kunnanvirasto, Keskustie 5, 72300 VESANTO

  • puheenjohtaja: Veli Pulkkinen, puh. 0400 765119
  • sihteeri: Hanne Mantere, puh: 040 7143304 tai 044 0885401