Takaisin

Kuuleminen Pohjois-Savon tulvariskialueista sekä hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta

Kuulutus

 

Ehdotus Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Tausta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskialueet Pohjois-Savon alueella. Pohjois-Savon maakunnan alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäytössä, vesistöissä tai ilmastoennusteissa, jotka muuttaisivat vuoden 2011 arviota merkittävistä tulvariskialueista. Pohjois-Savon ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi vesistöalueilta merkittäviä tulvariskialueita.

ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liitojen ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat vuoden 2019 loppuun mennessä sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kuntien tulee päivittää arvionsa hulevesitulvariskeistä eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvista tulvista taajama-alueilla.

Ehdotusten lisäksi tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Nähtävillä olevat asiakirjat

Pohjois-Savon aluetta koskeva ehdotus merkittävien tulvariskialueiden päivittämisestä sekä asiakirjat tulvariskien hallinnan suunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ja niiden laatimisen aikaisesta osallistumisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 toimialueen kunnissa (liite 1) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Kallanranta 11,Kuopio):
-      Ehdotus Pohjois-Savon tulvariskialueiksi
-      Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

Mielipiteiden esittäminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä sekä tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen valmistelusta lausuntopalvelu.fi -sivun kautta tai kirjallisesti tai sähköisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä.

Postiosoite on Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, PL 2000, 70101 Kuopio. Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi -sivun kautta edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä järjestelmän käyttäjäksi. Käyttöohjeet löytyvät linkistä avautuvan verkkosivun alareunasta.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin (kohta tulvariskien hallinta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen aineisto)

Lisätiedot
Lisätietojaa antavat:
Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen
riku.eskelinen@ely-keskus.fi
puh. 050 351 1927

Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen
tuulikki.miettinen@ely-keskus.fi
puh. 0295 026 828

Kuopiossa 9. päivänä huhtikuuta 2018
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus