Takaisin

Ympäristönsuojelumääräysluonnos

NILAKAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Keitele, Tervo, Vesanto

KUULUTUS


Kuulutuksen julkaisupäivä
14.11.2022

Ympäristönsuojelumääräysluonnoksen tiedoksisaantipäivä
Luonnoksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.11.2022.
Asia Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulakia täydentäviä, kunnan ympäristön erityispiirteet ja paikalliset olosuhteet huomioon ottavia, kuntalaisia ja viranomaisia sitovia määräyksiä.

Nilakan ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 28.1.2021 § 3 käynnistää Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisten ympäristönsuojelumääräysten laadinnan. Määräykset päätettiin valmistella viranhaltijatyönä. Päätöksen tavoitteena on saattaa toimialueelle voimaan yhtenäiset ja päivitetyt ympäristönsuojelu-määräykset, joiden avulla voidaan huomioida muuttunut lainsäädäntö paikallisella tasolla, edistää asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden tasapuolista kohtelua sekä parantaa ympäristön tilaa. Ympäristönsuojelumääräysten laadintaan liittyen kuntalaisille järjestettiin alkuvuodesta 2021 kysely, josta tiedotettiin kuntalaisia.

Nilakan ympäristölautakunnan kokouksessa 27.10.2022 § 35 hyväksyttiin viranhaltijan valmistelema määräysluonnos ja asetettiin se lausuntokierrokselle. Lausuntokierrokselle asetettava luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi on Tervon ja Vesannon kunnille ensimmäinen. Keiteleellä ovat olleet voimassa Pielaveden kunnan kanssa yhteistyössä laaditut ympäristönsuojelumääräykset (voimaantulo 2.2.2012).

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä laatimalla ja hyväksymällä kunnan ympäristönsuojelumääräykset. Kunta voi itsehallinnon puitteissa päättää, onko määräysten antamiselle tarvetta.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 § 2 momentin mukaisesti määräykset eivät voi koskea:
1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 § 3 momentin mukaisesti määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein (YSL 527/2014 202 § 4 mom.)

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja ympäristönsuojelumääräysluonnos pidetään nähtävillä 14.11.2022–6.2.2023 kuntien verkkosivuilla:
www.tervo.fi > Kuulutukset ja ilmoitukset
www.vesanto.fi > Kuulutukset ja ilmoitukset
www.keitele.fi > Kuulutukset

Asiakirjat ovat kuulutusajan yleisesti nähtävillä myös kunnantoimistoilla osoitteissa: Tervontie 4, 72210 Tervo (avoinna arkisin klo 9–14).
Strandmanintie 2, 72300 Vesanto (avoinna ma-to klo 9–12 ja 13–15)
Laituritie 1, 72601 Keitele (avoinna ma klo 9–15.30, ti-pe klo 9–15)

Mielipiteet
Kuntalaisilla on oikeus antaa mielipiteensä ympäristönsuojelumääräysluonnoksesta hallintolain (434/2003) 41 §:n mukaisesti. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava Nilakan ympäristölautakunnalle viimeistään 6.2.2023 mennessä.

Mielipiteistä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- mielipiteen antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainitun asian nimi (ympäristönsuojelumääräysluonnos)
- yksilöidyt vaatimukset tai muutosehdotukset ja niiden perustelut (mielipide)
- mielipiteen antajan tai asiamiehen allekirjoitus
- mahdollinen asiamiehen valtakirja tai muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Kirjallisen mielipiteen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen keitele@keitele.fi tai postitse osoitteeseen Nilakan ympäristölautakunta, Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele.

HUOM! Ympäristönsuojelumääräyksiä koskien järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 20.12.2022 klo 18–21 Nuorisotalo Mantulla (Mantuntie 6, 72210 Tervo). Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä ja keskustella. Tilaisuuteen voivat osallistua Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntalaiset sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Lisätietoja
Ympäristönsuojelutarkastaja Elisa-Maria Heikkinen, puh. 044 7499 322, elisa-maria.heikkinen@tervo.fi

14. päivänä marraskuuta 2022
Nilakan ympäristölautakunta

LIITTEET
Liite 1. Nilakan ympäristölautakunta 28.1.2021 § 3
Liite 2. Nilakan ympäristölautakunta 27.10.2022 § 35
Liite 3. Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi
Liite 4. Luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi
Liite 5. Pohjavesialueet


Nilakan ympäristölautakunta
Postiosoite Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele, keitele@keitele.fi
Käyntiosoite Tervontie 4, 72210 Tervo, puh. 044 7499 322
elisa-maria.heikkinen@tervo.fi