Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Lastensuojeluasia tulee vireille lastensuojeluilmoituksesta, hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen kansalainen sekä viranomainen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti:


Arvion lastensuojelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeesta tekee sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella, että:

  • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka
  • lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja
  • lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa myös silloin, kun lastensuojeluasian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi tai kun lapselle tai hänen perheelleen muutoin annetaan tässä laissa tarkoitettuja palveluja tai muuta tukea ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Puhelinvaihde 017 173 311
www.pshyvinvointialue.fi

 
Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella 112