Elintarvikevalvonta

Kunta valvoo alueellaan elintarvikkeita ja niiden valmistusta, muuta käsittelyä, maahantuontia, maastavientiä, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta sekä elintarvi-ketoimijoiden harjoittamaa omavalvontaa.

Mikäli olet perustamassa elintarvikehuoneistoa tai eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevää laitosta, lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan, elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu, suunnittelet ensisaapumistoimintaa, myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta, sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneis-tosta, epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen tai haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta, voit ottaa yh-teyttä Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluihin.

Elintarvikelaki on muuttunut ja muutos on astunut voimaan 1.9.2011. Muutoksella on siirretty elin-tarvikevalvonnan painopistettä huoneistojen ennakkohyväksymismenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Ennakkohyväksymisen piirissä ovat ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitok-set. Elintarvikealan toimijoilla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään, mutta suunnitelmia ei enää hyväksytetä valvontaviranomaisella.

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla pyritään varmistamaan, että elintarvik-keet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan tulee tunnistaa  toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen mahdollisesti liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät sekä huolehtia niiden hallinnasta.

Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä, kun kyseessä on vähäriskinen toiminta, toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai mikäli toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Pienimmät toimijat, kuten yksi-tyishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on siis vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen suoraan kuluttajalle kat-sotaan kuuluvan alkutuotantoon, eikä siitä enää tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan minkä tahansa rakennuksen, huoneiston tai niiden osan lisäksi sellaista muuta ulko- tai sisätilaa, jossa valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään elintarvikkeita myytäväksi tai muuten luovutettavaksi. Tämä ei koske ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa.

Elintarvikekontaktimateriaalin toiminta on elintarvikealaan rinnastettavaa toimintaa, joka kohdistuu elintarvikkeen kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuviin tarvikkeisiin. Tällaisia materiaaleja ja tarvikkeita ovat esimerkiksi asitat ja pakkaus- ja pintamateriaalit. Kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat ( ei vähittäiskauppa) sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueella tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat ovat elintarvikelain nojalla ilmoitusvelvollisia.

Toimijan tulee tehdä, viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muutosta, kirjallinen ilmoitus Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluihin. Tämän lisäksi toimijan tulee osaltaan varmistua, että elintarvikehuoneisto täyttää rakenteiltaan, varustukseltaan sekä toiminnaltaan lain-säädännön mukaiset vaatimukset.

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) ilmoitus tehdään sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan tai siihen kuntaan, jossa laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat.

Laitokset

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät elintarvikehuoneistot on hyväksyttävä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista. Laitoksen toimintaa ei myöskään saa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Hyväksymistä haetaan Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluista ja hake-muksen liitteenä tulee olla kohdekohtainen omavalvontasuunnitelma. Toiminnan keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa hyväksymispäätöksen tehneelle viranomaiselle.

Toimijan tulee osaltaan varmistua, että elintarvikehuoneisto täyttää rakenteiltaan, varustukseltaan sekä toiminnaltaan lainsäädännön mukaiset vaatimukset. Hyväksymispäätöksessä voidaan lisäksi  asettaa tarpeellisia ehtoja terveysvaaran ehkäisemiseksi. Hyväksymispäätös ja omavalvontasuunnitelma on säilytettävä elintarvikehuoneistossa.

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (liikkuva ajoneuvo tai muu siirrettävä myyntitila esim. teltta ja myyntilaite) tulee tehdä ilmoitus Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluihin, mikäli toiminta on aloitettu tai laitteiden ja välineiden huolto- ja varastotilat sijaitsevat alueellamme.

Tämän lisäksi toimijan tulee tiedottaa jokaisen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella liikkuvasta elintarvikehuoneistosta myydään tai muutoin käsitellään elintarvikkeita. Tiedottaminen tulee tehdä kirjallisesti viimeistään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista paikkakunnalla. Asiasta voi tiedottaa myös puhelimitse, mikäli toimija on ollut jo aiemmin valvontayksikön alueella.

Oiva-raportit

Oiva-raporttien laittaminen esille muuttuu elintarvikealan yrityksille pakolliseksi vuoden alusta. Eviran määräys valvontatietojen julkaisemisesta koskee kaikkia 1.5.2013 jälkeen Oivan mukaisesti tarkastettuja myynti- ja tarjoilupaikkoja. Sisäänkäyntien yhteyteen laitetaan alkuperäinen, postitse toimitettava Oiva-raportti. Erillistä hymiötarraa ei oviin ole tulossa.

 

Ota yhteyttä:

Vs. Ympäristöterveystarkastaja
Krista Haataja
044 7499 422
krista.haataja(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Vesa Aula
044 7499 424
vesa.aula(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Niina Niskanen
044 7499 420
niina.niskanen(a)tervo.fi

Suonenjoen toimipaikka
Herralantie 1, 77600 Suonenjoki

Ympäristöterveystarkastaja
Liisa Ruuska
044 7499 423
liisa.ruuska(a)tervo.fi

Pielaveden toimipaikka
Puustellintie 35, 72400 Pielavesi

 

Lomakkeet ja ohjeet Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Valvontasuunnitelma 2015-2019