Tarvitsetko luvan?

Rakennuksen rakentamiseen ja muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lupa tai ilmoitus. Luvan tai ilmoituksen tarve riippuu rakentamisen laajuudesta ja rakennuspaikan sijainnista. Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta säädetään mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa sekä Tervon kunnan rakennusjärjestyksessä. Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on luvan tarve syytä tarkistaa rakennustoimistosta.

Rakentamiseen liittyviä lupia ovat mm.:

Rakennuslupa

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Rakennuslupa tarvitaan mm.:

 •  uuden rakennuksen rakentamiseen tai vanhan rakennuksen laajentamiseen
 •  korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen (esim. kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen rakentaminen)
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan mm.

 • pienenten rakennelmien kuten katokset, mastot ja laiturit rakentamiseen
 • asuntovaunun tai vastaavan laitteen paikallaan pitämiseen sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn
 • jätevesijärjestelmän rakentamiseen

Tervon kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Menettely on kevyempi kuin lupakäsittely.

Purkamislupa tai -ilmoitus

Rakennuksen purkamiseen asemakaava- tai rakennuskieltoalueella tarvitaan lupa. Erillistä purkulupaa ei kuitenkaan tarvita:

 • mikäli purkaminen liittyy tulevaan rakentamiseen ja purkamisesta on ilmoitettu rakennuslupahakemuksen yhteydessä
 • talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäiseksi verrattavan

rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta pidetä rakennushistoriallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Vaikka erillistä purkulupaa ei tarvita, rakennuksen tai sen osan purkamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää luvan hakemista ilmoituksen sijasta, mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Poikkeamislupa

Poikkeamislupa on tarpeen silloin, kun suunniteltu rakennushanke ei täytä kaikkia rakentamisen tavallisia edellytyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • rakentaminen ranta-alueelle, joilla ei ole kaavaa
 • poikkeaminen kaavan määräyksistä, esim. asemakaavan rakennusoikeudesta tai kerroskorkeudesta

Poikkeamisia koskevat säännökset ovat suhteellisen vaikeaselkoisia, ja on hyvä ottaa yhteyttä kunnan rakennustoimistoon ennen hakemuksen tekemistä. Poikkeamislupahakemuksen käsittelee asian merkityksestä riippuen joko ympäristölautakunta tai ympäristökeskus.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun verrattavaan toimenpiteeseen asemakava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi, tarvitaan maisematyölupa. Maisematyöluvan myöntää ympäristönsuojelusihteeri.

Luvan hakeminen

Rakentamiseen liittyvä lainmukainen lupahakemus tai ilmoitus tehdään aina kirjallisesti. Lomakkeita ja neuvontaa luvan hakemiseen saa rakennustoimistosta. Tulostettavia lomakkeita löydät Lomakkeita -sivulta.

Rakennuslupa

Rakennuslupa haetaan kirjallisesti ja lupa on maksullinen. Maksu määräytyy kunnanvaltuuston hyväksymien maksuperusteiden mukaan. Rakennuslupaa haettaessa on oltava seuraavat asiakirjat:

 • Rakennuslupahakemus
 • Tilastolomakkeet (RH 1-lomake tai RH 2-lomake)
 • Rakennuspaikan hallintaselvitys (kauppakirja tms., vuokrasopimus tai lainhuuto)
 • Karttaote tai kaavaote kaavamääräyksineen
 • Pääpiirustukset (3 sarjaa)
 • Naapurien kuulemiset
 • Jätevesien käsittelysuunnitelma (viemäriverkon ulkopuolella)
 • Energiaselvitys

Muita selvityksiä ja asiakirjoja pyydetään tarvittaessa.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupahakemus tehdään samalla lomakkeella kuin rakennuslupahakemuskin. Hakemukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta, selventävät piirustukset, karttaote ja naapurien kuulemiset. Liitettävät asiakirjat riippuvat toimenpiteen laadusta.

Toimenpideilmoitus

Toimenpideilmoitus tehdään omalle lomakkeelleen. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 14 päivää ennen aiottuun toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitukseen on liitettävä:

 •  Ilmoituslomake
 •  Asemapiirustus
 •  Naapurien kuulemiset
 •  Kuvaus suoritettavasta toimenpiteestä

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 800
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Taloussuunnittelija
Johanna Tamio
044 7499 351
johanna.tamio(at)tervo.fi