TERVON KUNNAN YKSITYISTIEAVUSTUKSIEN MAKSAMISEN PERUSTEET 2024

Tervon kunta avustaa vakituisen asutuksen vaikutuspiirissä olevien, vähintään 500 metriä pitkien yksityisteiden kunnossapitoa seuraavien perusteiden mukaisesti.
Avustuksiin ja Käpysaaren jäätien hoitokustannuksiin on varattu yhteensä 52 000 €.
Tien pituudeksi luetaan tien alkupään ja viimeisen vakituisen asuinpaikan tieliittymän välinen etäisyys lukuun ottamatta läpikulkuteitä (tie, jolla on merkittävää ja tosiasiallista liikenteellistä vaikutusta kahden yleisen tien yhdistämisessä), joiden pituudeksi luetaan koko tien pituus.
 
Kunnan avustus on enintään 75 % edellisen vuoden hyväksyttävistä kunnossapitokustannuksista.
Avustettavaksi kunnossapitokustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään:
1. Tavanomaisten yksityisteiden osalta 500 € /km
2. Tieosilla, missä on säännöllistä linja-autoliikennettä, voidaan kustannuksiksi hyväksyä enintään 600 € /km
3. Valtion avustamien ja kunnossapitokustannuksia vähentävien peruskorjaushankkeiden kyseessä ollen valtion avustuksilla vähennetyiksi tositteiden mukaisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 1000 €         /km. Valtion avustamien pääasiassa metsäteiden osalta avustetaan vain vakituisen asumistoimintojen kustannusosuutta vastaava osuus.
4. Kunnanhallitus voi erityisestä syystä yksittäistapauksissa päättää, että läpiajotien kustannuksiksi hyväksytään enintään 600 € /km.
5. Kunnan saaristo-osan vakituista asutusta palvelevien jääteiden osalta kustannuksiksi voidaan hyväksyä enintään 850 € /km.
Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa tiekunnan maksettavaksi jäävä osuus oltava aina vähintään 15 % ja vähintään 150 €/km.
Avustusprosenttilukua voidaan muuttaa tarvittaessa kokonaisin prosenttiluvuin siten, että tarkoitukseen varattu määräraha saadaan riittämään.
Lisäksi avustuksen saamisen perusedellytyksenä on, että tieosa, jolle avustusta haetaan, on kunnossapidollisesti ja liikenteellisesti liikennöitävässä kunnossa ja turvallinen.
 
Avustushausta ei lähetetä erillisiä ilmoituksia vastaavia avustuksia aiemmin hakeneille.
 
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yksityistielakia, minkä mukaan ehtona kunnan avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että:
- tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
- tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä
- tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä(digiroad) ovat ajantasaiset tietä koskevat tiedot
 
Yksityistieavustukset ovat haettavissa ajalla 13.5-7.6.2024.

Ota yhteyttä:

Rakennustarkastaja
Jukka Korhonen
044 7499 800
jukka.korhonen(a)tervo.fi

Taloussuunnittelija
Johanna Tamio
044 7499 351
johanna.tamio(at)tervo.fi