Takaisin

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen aluevaltuusto on 31.10.2022 päättänyt hyvinvointialueen asiakasmaksuista 1.1.2023 alkaen. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden asiakasmaksuissa saattaa tapahtua muutoksia. Muuttuneesta asiakasmaksusta tehdään päätös 1.1.2023 alkaen ja se toimitetaan asiakkaalle alkuvuodesta. Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi asiakkaan täytyy tehdä uudelleen e-lasku ja suoramaksuvaltuutukset.

 

Uusi asiakasmaksuhinnasto kokonaisuudessaan löytyy aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 31.10.2022 §100 (www.pshyvinvointialue.fi) ja hyvinvointialueen verkkosivuilta joulukuussa. Asiakasmaksulainsäädännön mukaan kunnat tai kuntayhtymät ovat voineet päättää aikaisemmin tukipalveluiden maksuista. Tämän vuoksi asiakasmaksujen yhtenäistäminen hyvinvointialueella koskee erityisesti tukipalveluita, kuten ateria- ja ylläpitomaksuja.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksen päätös asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä löytyy aluehallituksen pöytäkirjasta 7.12.2022 (www.pshyvinvointialue.fi).

Lisätietoja vuoden 2023 asiakasmaksuista antaa kuntasi tai kuntayhtymäsi vammaispalvelut.

 

Pitkäaikainen asumispalvelu

Asiakas maksaa ateriat ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset sekä ylläpitomaksun. Lisäksi asiakas maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokraan sisältyy kiinteistön huoltomenot ja asukkaiden käytössä olevien yhteisten tilojen jyvitetty osuus. Lisäksi asiakas maksaa esim. sähkö- ja vesimaksut. Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärää.

Ateriapalveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kohtuullisten kustannusten suuruinen. Asiakkaalta peritään ateriamaksu toteutuneilta aterioilta palveluntuottajan hinnaston mukaisesti, kuitenkin enintään kaikista päivän aterioista 18,10 € perusruokavalio /pv erityisruokavalio 21,40 € /pv

 

Ylläpitomaksu on maksu menoista, jotka aiheutuvat asiakkaan kehitysvammaisuudesta/ vammaisuudesta huolimatta. Ylläpitomaksuna kunta voi periä asumiseen liittyvät tukipalvelut (mm. siivous, vaatehuolto, sauna), tarvikkeet (mm. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet, harrastus- ja viriketarvikkeet, kodin pientarvikkeet) sekä ateriakustannukset (raaka-aineet, valmistus, työvoima, vesi, energia, säilytys ja kuljetus). KHO:2014:186, Kuntaliitto 26.2.2020

 

Pitkäaikaisen asumispalvelun muu ylläpitomaksu:

  • Palveluasuminen, jossa ei yövalvontaa 45 €/kk
  • Ympärivuorokautinen asumispalvelu 45 €/kk

 

Perhehoito

Pitkäaikainen perhehoito

Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksu, joka perustuu asiakkaan nettotuloihin. Ylläpitomaksu sisältää ateriat, asumisen ja perhehoitokodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, välineet tms. Ylläpitomaksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettotuloista. Asiakkaalle jätetään käyttövaraa 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 € kuukaudessa.

 

Lyhytaikainen hoito perhehoitajan kodissa. Sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoivan ja hoidon ajalta.

 

Asuminen ilman kiinteitä aterioita11,60 €/vrk

16 vuotta täyttänyt (ateriat ja asuminen) 32,50 € /vrk

alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 19,00 € /vrk

osavuorokautinen hoito 16 vuotta täyttäneet (6–12 h) 16,00 €/hoitokerta Osavuorokautinen perhehoito (alle 6 tuntia) 12,20 €/hoitokerta

 

Asiakkaan kotona annettu lyhytaikainen perhehoito on maksutonta. Mikäli asiakas on samaan aikaan päiväaikaisessa toiminnassa (koulu, päivätoiminta) maksu on 16,00 €/vrk/kokopäiväinen perhehoito. Perhehoidon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

 

Tilapäinen asuminen

Tilapäinen asumispalvelu on ympärivuorokautista asumista, joka sisältää ateriat, majoituksen ja muut kulut hoivan ja hoidon ajalta.

Asuminen ilman kiinteitä aterioita 11.60 €/vrk

16 vuotta täyttänyt (ateriat ja asuminen) 32,50 € /vrk

Alle 16-vuotiaat (ateriat ja asuminen) 19,00 € /vrk

Osavuorokautinen hoito 16 vuotta täyttäneet 16,00 € /vrk

 

Ympärivuorokautinen maksu peritään kaiken ikäisiltä toteutuneiden päivien mukaan. Osa-vuorokautisesta hoidosta ei peritä asiakasmaksua alle 16-vuotiailta ja oppivelvolliselta nuorelta sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta (asiakasmaksulaki 4 § 2 kohta).

 

Omaishoidon vapaan aikainen hoito

Omaishoidon lakisääteisen vapaan järjestäminen asumisyksikössä ja perhehoidossa (perhehoitajan kotona tapahtuva perhehoito, hoidettavan kotiin annettava perhehoito):

asiakasmaksuna peritään 11,60 €/vrk.

Asiakasmaksu peritään myös alle 16-vuotiailta.

 

  • asiakkaan kotiin annettavassa palvelussa ei peritä asiakasmaksua ja asiakas ruokailee omalla kustannuksellaan kodissaan.

 

Palvelusetelillä ympärivuorokautisessa yksikössä annettava palvelussa asiakasmaksuna peritään 11,60 €/vrk. Palveluseteliyrittäjä perii asiakasmaksun. Asiakasmaksu peritään myös alle 16-vuotiailta.

 

Omaishoidon sopimuksen tehneillä asiakkailla on lisäksi oikeus harkinnanvaraisiin vapaisiin, jotka on kirjattu asiakassuunnitelmaan. Omaishoidettavalta peritään lyhytaikaisen asumispalvelun vuorokausihinta seuraavasti:

 

yli 16-vuotiaan yövalvottu tilapäishoito 32,50 €/vrk

alle 16-vuotiaan yövalvottu tilapäishoito 19,00 €/vrk

yli 16-vuotiaan ei yövalvottu tilapäishoito 22,30 €/vrk

 

Maksut eivät kerrytä maksukattoa.

 

Laitoshoito

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta henkilöltä peritään kehitysvammahuollossa maksu ylläpidosta asianomaisen henkilön maksukyvyn mukaisesti iästä riippumatta.

Täydestä ylläpidosta peritään ylläpitomaksu, joka sisältää ateriat, asumisen ja perhehoitokodin yhteisissä tiloissa yhteiskäytössä olevat laitteet, välineet tms. Ylläpitomaksu on enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu lasketaan samoin perustein kuin pitkäaikainen perhehoidon maksu.

 

Lyhytaikainen laitoshoito

Asiakasmaksuasetuksen 12 §:ssä säädetään lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta voidaan kuitenkin periä maksu palvelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeen.

 

Päivä- ja yöhoidon maksuista säädetään asiakasmaksuasetuksen 13 §:ssä. Alle 18-vuotiailta maksuja peritään terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

 

Tuetun asumisen maksut

Tuettu asuminen on tukiasumisyksikössä järjestettyä tukiasumista. Asiakkaalta peritään muu ylläpitomaksu, joka sisältää asiakkaan käyttämien yksikön palveluiden (siivous, vaatehuolto, sauna) aineista ja tarvikkeista muodostuvat kustannukset sekä yhteisten tilojen jyvitetyt kustannukset.

 

Muu ylläpitomaksu kaikissa yksiköissä asiakkaan käyttämistä palveluista 35 € /kk

 

Mikäli asiakas käyttää yksikön ateriapalveluita, häneltä peritään todelliset kohdassa pitkäaikaisessa asumispalvelussa määritellyt ateriakustannukset.

 

Asiakas maksaa asuntonsa vuokran erillisen vuokrasopimuksen mukaan. Asiakkaalta perittävä vuokra ei saa ylittää eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärää.

 

Asumisvalmennus, asumisen harjoittelu, asumisohjaus

Asiakkaan omaan kotiin vietävä asumisohjaus ja tuki ovat maksuttomia.

Kodin ulkopuolella järjestettävästä asumisvalmennuksessa/kokeilusta peritään tilapäisen asumisen maksu.

 

Päivätoiminta

Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta

Kuljetus päivätoimintaan (asiakasmaksuasetus 6 §): Peritään enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Käytännössä matkahuollon linja-autotaksa/-maksu tai julkisen liikenteen vyöhykeperusteinen taksa (KHO20:2020).

Vammaispalvelulain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään palveluntuottajan hinnaston mukainen ruokapalveluiden maksu toteutuman mukaan.

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta sekä koululaisten loma-aikainen toiminta

Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia. Mikäli asiakas asuu hyvinvointialueen järjestämässä asumisessa, saa ateriapäivän hinta olla enintään 18,10 € perusruokavalio ja 21,40 € erityisruokavalio.

Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa sekä loma-ajanhoidosta asiakasmaksuna peritään Servica Oy:n ruokapalveluiden maksu toteutuman mukaan.

Maksu peritään yli 16-vuotiaalta asiakkaalta. Maksua ei peritä sen vuoden loppuun saakka, minkä aikana asiakas täyttää 16 vuotta. Letkuruokinnassa olevilta ei peritä ateriakuluja. Etäpalveluna tehdystä päivätoiminnasta ei peritä maksuja

 

 

 

Kuljetuspalvelut

Asiointi ja virkistysmatkat

Peritään yksittäisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen kertalipun hinta. Käytännössä matkahuollon linja-autotaksa/maksu tai julkisen liikenteen vyöhykeperusteinen taksa (KHO20:2020).

Omavastuuosuuden asiakas maksaa suoraan kuljettajalle 30.9.2023 saakka. 1.10.2023 alkaen hyvinvointialue perii omavastuuosuuden.

 

Työ- ja opiskelumatkat

Asiakas maksaa opiskelu- ja työmatkoilla omavastuumaksuna 1,30 €/yhdensuuntainen matka. Opiskelumatkat ovat maksuttomia toisen asteen laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelijoilla kuitenkin enintään sen kalenterivuoden loppuun, kun henkilö täyttää 20 vuotta. Matkat korvataan 7 km ylittävältä osalta.