Tupakka- ja nikotiinituotteiden valvonta

Tupakkavalvonta

Kunta valvoo alueellaan tupakkalain sekä sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Käytän-nössä valvonnasta vastaa Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut valvonta-alueellaan. Kunnan tulee omasta aloitteestaan tai tehtyjen ilmoitusten perusteella suorittaa tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia sekä valvoa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä ja sijoittelua myyntipisteessä, automaattisen myyntilaitteen sijoittamista, tupakkatuotteiden ja tupa-kointivälineiden myynnin omavalvontaa, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa samoin kuin tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee tupakkalain mukaisesti kieltää kyseinen toiminta. Kunta voi lisäksi ilmoittaa laiminlyönnistä joko viralliselle syyttäjälle tai Valviralle.

Nikotiinikorvaustuotteiden valvonta

Kunta valvoo alueellaan myös tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen nikotiinia sisältävien lääke-valmisteiden myyntiä. Myynti on mahdollista apteekkien lisäksi myymälöissä, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravintoloissa. Nikotiinivalmisteiden myynti edellä mainituissa paikoissa edellyttää, että kunta on myöntänyt elinkeinonharjoittajalle hänen hakemansa vähittäismyyntiluvan. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.

Tupakkatuotteet

Tupakoinnilla tarkoitetaan tupakkatuotteen polttamista tai muuta käyttämistä nautintoaineena.

Tupakoinnista syntyvä ympäristöön leviävä tupakansavu on syöpävaarallinen aine. Tupakkalaissa kielletään tai rajoitetaan tupakointia työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja yleisissä kulkuneuvoissa. Näin pyritään suojelemaan työntekijöitä ja asiakkaita, niin etteivät he altistu tahattomasti tupakan-savulle.

Tupakointikieltomerkintöjen ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavien opasteiden on oltava näkyvillä niin työpaikoilla, julkisissa tiloissa, yleisissä kulkuneuvoissa kuin muissakin tupakkalain mainitsemissa kohteissa.

Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella, mutta tupakkatuotteiden myyminen on kuitenkin kielletty eräissä lasten ja nuorten käyttämissä sisätiloissa ja niiden ulkoalueilla. Tällaisia tiloja ja alueita ovat mm:
• päiväkotien sisätilat ja ulkoalueet
• perhepäivähoidon sisätilat
• perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätilat ja oppilasasuntolat sekä niiden käytössä olevat ulkoalueet

Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle.

Myyntikiellon tarkoituksena on estää alle 18-vuotiaita saamasta tupakkatuotteita käyttöönsä ja siten ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen.

Nikotiinikorvaustuotteet

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita voidaan myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa. Valmisteiden myynti edellyttää kuitenkin myyntipaikan sijaintikunnan myöntämää vähittäismyyntilupaa. Valmisteita ei saa myydä henkilöille, jotka ovat iältään alle 18 vuotta. Myyjän tulee kyetä valvomaan ostotilannetta. Valmisteita ei saa myydä ravintoloissa tai automaattisista myyntilaitteista.

Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut myöntää luvan, mikäli elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miten luvan hakija varmistaa, että lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä noudatetaan.

Ota yhteyttä:

Ympäristöterveystarkastaja
Vesa Aula (virkavapaalla)
044 7499 424
vesa.aula(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Niina Niskanen (virkavapaalla 5.10.2024 saakka)
044 7499 420
niina.niskanen(a)tervo.fi

Ympäristöterveystarkastaja
Maarit Vihottula
044 7499 422
maarit.vihottula(a)tervo.fi

Ma. ympäristöterveystarkastaja

Meri Hirvonen
044 7499 421
meri.hirvonen(a)tervo.fi

 

Suonenjoen toimipaikka
Ainonkatu 4 (takaovi)
77600 Suonenjoki


Ympäristöterveystarkastaja
Liisa Ruuska
044 7499 423
liisa.ruuska(a)tervo.fi

Pielaveden toimipaikka
Puustellintie 35
72400 Pielavesi