VUOKRA-ASUNTOJA TERVOSSA

Toivotamme uudet tervolaiset lämpimästi tervetulleiksi kauniiden vesistöjen ja rantojen Tervoon. Tervo mahdollistaa työssä käynnin mainiosti esimerkiksi Kuopiossa. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat moninaiset cartingin, golfin, fresbeegolfin, kalastuksen, sienestyksen ja muiden ulkoilmaharrasteiden parissa. Lapsiperheille tarjoamme erinomaiset päivähoitopalvelut ja yksilöllisen kyläkoulumaisen oppimisympäristön. Ikäihmisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua aktiiviseen harrastus- ja järjestötoimintaan.

Vuokra-asuntoja tarjoavat
-  Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalot
-  Asunto Oy Metsäparkki ja
-  Tervon kunta.

Kiinteistö Oy Tervon Vuokrataloilla on noin 50 pääosin 50-60 neliömetrin rivitalovuokra-asuntoa Kymin ja Huttulan alueilla. Neliöhinta on noin 9 €, vesi- ja käyttösähkö kulutuksen mukaan. Suurimmassa osassa asunnoista on kaukolämpö.

Asunto Oy Metsäparkilla on 4 rivitalovuokra-asuntoa Kymin alueella.

Virastotalossa on 9 vuokra-asuntoa. Neliöhinta on noin 7 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan.

Talluskylän Kuuselanrannassa on 1 vuokra-asunto. Neliöhinta on noin 6 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan.

Asunto Oy Tervon Siltavahdissa on 3 rivitalohuoneistoa sekä 1 rivitalohuoneisto Asunto Oy Tervon Valkeakankaassa. Asunnot voi vuokraamisen lisäksi myös ostaa.

Allaan alueella 2 vuokraomakotitaloa. Rantanäkymäkymillä olevilla tonteilla on lisäksi lämpimät noin 20 neliön varastotilat ja autokatokset. Kylmä ja lämmin vesi kulutuksen mukaan. Sähkö kulutuksen mukaan (lämmitys ja muu käyttö) vuokralaisen omalla sähkösopimuksella. Talojen lämmitysmuoto on maalämpö. Talot voi vuokraamisen lisäksi myös ostaa.

Vuokra-asuntoja haetaan asuntohakemus –lomakkeella (ARA 100/10). Lomakkeita saa Tervon kunnanvirastosta, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo, puhelin 0447 499203 tai osoitteesta https://www.ara.fi/download/noname/%7BEB8862F5-4E85-43C4-949F-866034A95A1C%7D/22217

Asuntohakemukset toimitetaan hallintojohtaja Kaija Tarvaiselle, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo. Kuoreen merkintä ”Asuntohakemus”.   Hakemuksen voi toimittaa postin sijaan myös   turvapostina.

Kunnanhallitus 27.2.2018 § 43 määritellyt vuokra-asuntojen asukasvalintojen perusteet.

Asiakkaan vuokranmaksukyvyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitettavalla tavalla. Mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa, ei kunnan rahoittamaa vuokra-asuntoa pääsääntöisesti myönnetä.  Vakuus on pääsääntöisesti 1 kuukauden vuokra tai erikseen sovittavalla tavalla maksimissaan 3 kuukauden vuokra (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 1995/481). Vuokralaskutuksessa pidetään kahden kuukauden erääntyneitä, maksamattomia vuokria pääsääntöisesti irtisanomisperusteena.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja, kaija.tarvainen@tervo.fi,  puhelin  0447 499201.

Vuokra-asuntovaihtoehtojen esittelystä, vuokrasopimusten tekemisestä, takuuvuokran vastaanottamisesta, avainten luovuttamisesta ja vuokra-asuntoon tai vuokrasuhteeseen liittyvistä asioista vastaa Palveluyhtiö Viisarit Oy, Päivi Konttinen, paivi.konttinen@viisarit.fi , turvaposti tai puhelin 044 4203002.

Lisäksi vuokra-asuntoja voi tiedustella Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n sihteeri/taloudenhoitajalta, puhelin 044 5677 801. Asukasvalinnat ko. vuokra-asuntojen osalta tekee sote-työryhmä ja vuokrasopimukset sihteeri/taloudenhoitaja.
Yksityisiä vuokra-asuntoja voi tiedustella alueella toimivilta vuokrakohteiden omistajilta.

Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:llä on

  • 32 vuokra-asuntoa Parkkimäen rivitaloissa. Neliöhinta on noin 10 € sisältäen käyttösähkön, vesimaksu on 25 €
  • 7 vuokra-asuntoa Vatron rivitaloissa. Neliöhinta on keskimäärin 9 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan.

TERVETULOA ELÄMÄÄN JA ASUMAAN!

 

TERVON KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINTOJEN PERUSTEET

Khall. § 43

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) määrittelee asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimusta.

34 §:n mukaan ”rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovittu. Vuokranmaksukautena pidetään kuukautta tai muuta ajanjaksoa, jolta vuokra sopimuksen mukaan on maksettava. Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksamisesta on sovittava erikseen.

Vuokra on maksettava myös huoneiston hallintaoikeuden kestoajalta ja hallintaoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos vuokralainen tai tältä oikeutensa johtanut edelleen käyttää huoneistoa”.

36 §:n mukaan ”vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia vuokraa suoritettavaksi ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta. Ehto, jonka mukaan vuokralaiselle vuokrasuhteen aikana saadaan asettaa velvollisuus maksaa vuokraa ennakolta, on mitätön. Vuokralainen saa kuitenkin aina maksaa vuokraa ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta kuin on erääntynyt.

Ehto, jonka mukaan vuokralaisen on suoritettava vuokraa ennakolta pidemmältä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta tai, jos vuokranmaksukausi on sitä pitempi, yhdeltä vuokranmaksukaudelta, on mitätön”.

8 § määrittelee asuinhuoneiston vuokrasuhteen vakuutta seuraavasti: ” Kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on sopijapuolella, jonka hyväksi vakuus on sovittu asetettavaksi, oikeus purkaa sopimus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Ehto, jonka mukaan sopijapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön”.

Tervon kunnassa vakuus on ollut yhden kuukauden vuokra. Vakuus maksetaan pankkiin ennen vuokrasuhteen alkamista. Todistus vakuuden maksamisesta toimitetaan vuokranantajalle. Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokra-asunnon todetaan olevan moitteettomassa kunnossa.

Rahavakuuden lisäksi henkilötakaus on joissakin tapauksissa käytetty lisävakuus. Henkilötakauksessa raha ei liiku, vaan takauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Henkilötakaus on verrattavissa pankkilainan takaukseen: mikäli vuokralainen ei maksa vuokraansa, takaaja on velvoitettu maksamaan. Takaajalta voidaan myös periä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen vuokran lisäksi muut vuokralaiselle kuuluvat velvoitteet, kuten asunnon siivouskulut tai asunnon rikkoutumisesta aiheutuneet kulut.

Myös sosiaalitoimen maksusitoumus voidaan hyväksyä vuokravakuudeksi.

KELA:ltä voi hakea sitoumuksen takuuvuokraan tai asumistukea.

Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 17 b §:n mukaan hallintojohtaja päättää vuokra-asuntojen asukasvalinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännön liitteen 2 mukaisesti asiakkaan vuokranmaksukyvyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitettavalla tavalla. Mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa, ei kunnan rahoittamaa vuokra-asuntoa pääsääntöisesti myönnetä. Liitteen 3 mukaisesti vuokralaskutuksessa pidetään kahden kuukauden erääntyneitä, maksamattomia vuokria pääsääntöisesti irtisanomisen perusteena.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) Asukasvalintaoppaan, 26.9.2016 mukaisesti valtion tukemat vuokra-asunnot (ARA-asunnot) on osoitettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Niitä arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Toimijoiden ja viranomaisten on yhteistyössä varmistuttava siitä, että yleisesti haettavien asuntojen tarjonnassa ja asukasvalinnassa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatteita.

ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö ruokakuntineen.

Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) mukaan etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Tästä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa yksittäistapauksessa. Tällaisia huomioon otettavia syitä ovat hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne sekä vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne.

Asunnon hakijan varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hänellä mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Hakijoiden tuloja vertaillaan kaikissa asukasvalintatilanteissa. Hakija voidaan valita asukkaaksi, vaikka hakijan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyttyisi, jos hakijan käytössä oleva valtion tukema vuokra-asunto vapautuu. Esimerkiksi pienessä kaksiossa asuva yksinäinen henkilö voidaan valita vähemmän haettuun kolmioon. Tarkoituksena on edistää asuntojen kiertoa ja vaikuttaa vuokratalon asukasrakenteen monipuolistumiseen. Tämä poikkeus ei koske tulojen ja varallisuuden määrää.

Luottotietojen maksuhäiriöiden ja vuokrarästien vaikutus vaativat tapauskohtaista arviointia. Jos asukasvalinnan perusteet täyttyvät, ei luottotiedoissa olevien maksuhäiriöiden tule olla esteenä asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä. Ei myöskään silloin, jos maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, että laiminlyönnit eivät ole toistuvia. Järjestellyt vuokravelat eivät estä asunnon saantia, jos hakija toimittaa vuokrasaatavan turvaamiseksi luotettavan tahon kanssa tehdyn tositteellisen maksusuunnitelman.

Jos hakijalla on järjestelemättömiä vuokrarästejä vuokranantajalle, jolta hän hakee uutta asuntoa, ei ole kohtuullista, että hänen kanssaan olisi uudelleen tehtävä vuokrasopimus. Jos tällaisen hakijan asuntotilannetta ei saada muuten hoidetuksi, on sosiaaliviranomaisten kanssa neuvoteltava jälleenvuokrasopimuksesta tai maksusitoumuksesta. Hakija voisi myös hakea ennalta ehkäisevää toimeentulotukea vuokrarästien maksamiseen.

Jos kyseessä on vuokrarästi edelliselle vuokranantajalle, hakija voisi myös tehdä kirjallisen sopimuksen ja maksusuunnitelman. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua, että hakijan kanssa tehdään määräaikainen vuokrasopimus. Hakijan olisi hyvä selvittää sosiaalitoimen kanssa mahdollisuus vuokrarästien maksamisesta sekä selvittää vuokran maksun turvaamiseksi mahdollisuus toimeentulotukeen sekä asumistukeen ja sen ohjaaminen suoraan tulevalle vuokranantajalle.

Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 29.5.2018) § 10.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää Tervon kunnan vuokra-asuntojen asukasvalintojen perusteista seuraavaa:

1. Kunnan rahoittamien vuokra-asuntojen asukasvalinnat tehdään Tervon kunnan hallintosääntöön (Kvalt. 29.5.2017) määritellyllä tavalla.

Määräaikaista vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia kolmen kuukauden vuokra suoritettavaksi ennakolta (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 481/1995 36 §).

Vakuus on yhden kuukauden vuokra. Vakuus maksetaan pankkiin ennen vuokrasuhteen alkamista. Todistus vakuuden maksamisesta toimitetaan vuokranantajalle. Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokra-asunnon todetaan olevan moitteettomassa kunnossa.

2. Valtion tukemien vuokra-asuntojen (ARA-asuntojen) asukasvalinnat tehdään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) Asukasvalintaoppaan periaatteiden, 26.9.2016 mukaisesti.

Vuokranmaksukyvyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitettavalla tavalla. Luottotietojen maksuhäiriöiden ja vuokrarästien vaikutus arvioidaan tapauskohtaisesti seuraavassa järjestyksessä:
- KELAlta haetaan yhden kuukauden takuuvuokraa ja asumistukea. Selvittelyn ajaksi voidaan myöntää määräaikainen henkilötakaus.
- Sosiaalitoimen kanssa selvitetään mahdollisuutta saada yhden kuukauden vuokraan sosiaalitoimen maksusitoumus.
- Vuokrarästien osalta asiakas ja vuokranantaja tekevät maksusuunnitelman.
- Sosiaalitoimen ja KELAn kanssa selvitetään vuokrarästien hoitamisen vaihtoehdot.

Päätös:

Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201, kaija.tarvainen@tervo.fi.
________________________________________________________

 

 

 

 

Ota yhteyttä:

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(at)tervo.fi

Lähetä turvapostia