Tervon kunnan vuokra-asunnot

Tervolaisia on noin 1600. Olimme vuonna 2016 Pohjois-Savon toinen muuttovoittokunta. Toivotamme uudet tervolaiset lämpimästi tervetulleiksi kauniiden vesistöjen ja rantojen Tervoon. Tervo mahdollistaa työssä käynnin mainiosti esimerkiksi Kuopiossa. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat moninaiset cartingin, golfin, fresbeegolfin, kalastuksen, sienestyksen ja muiden ulkoilmaharrasteiden parissa. Lapsiperheille tarjoamme erinomaiset päivähoitopalvelut ja yksilöllisen kyläkoulumaisen oppimisympäristön. Ikäihmisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua aktiiviseen harrastus- ja järjestötoimintaan.

Vuokra-asuntoja tarjoavat

 •  Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalot; 60 pääosin 50-60 neliömetrin rivitalovuokra-asuntoa Kymin ja Huttulan alueilla, neliöhinta keskimäärin 8,20 €, suurimmassa osassa kaukolämpö, osassa sähkölämmitys, vesi- ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja puhelin 0447 499201

 • Asunto Oy Metsäparkki; 4 rivitalovuokra-asuntoa Kymin alueella, yhteydenotot hallintojohtaja puhelin 0447 499201

 • Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry; 32 vuokra-asuntoa Parkkimäen rivitaloissa, neliöhinta on 10,28 €, sisältää käyttösähkön, vesimaksu 25 €, yhteydenotot Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n sihteeri/taloudenhoitaja puhelin 0447 499252

 • Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry; 7 vuokra-asuntoa Vatron rivitaloissa, neliöhinta keskimäärin 8,35 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n sihteeri/taloudenhoitaja puhelin 0447 499252

 • Tervon hallintotoimisto, 9 vuokra-asuntoa virastotalossa, neliöhinta 6,7 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja 0447 499 201

 • Tervon hallintotoimisto, 4 vuokra-asuntoa Sillankorvassa, neliöhinta 6,3 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja 0447 499 201

 • Tervon hallintotoimisto, 1 vuokra-asunto, Talluskylän Kuuselanrannassa, neliöhinta  5,93 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja 0447 499 201

 • Tervon hallintotoimisto, 1 vuokra-asunto, Asunto Oy Tervon Pankkitalossa, neliöhinta 7,3 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja 0447 499 201

 • Tervon hallintotoimisto, 1 vuokra-asunto, Kiinteistö Oy Vuokratalot Marjasato, neliöhinta 7,9 €, vesi ja käyttösähkö kulutuksen mukaan, yhteydenotot hallintojohtaja 0447 499 201.

Tervon kunnalla on lisäksi kolme uutta rivitalohuoneistoa Asunto Oy Tervon Siltavahdissa sekä yksi rivitalohuoneisto Asunto Oy Tervon Valkeakankaassa. Asunnot pyritään ensisijaisesti myymään. Vuokrausmahdollisuuksia voi tiedustella hallintojohtajalta, puhelin 0447 499201.

Vuokra-asuntojen hakulomake

Vuokra-asuntoja haetaan asuntohakemus –lomakkeella (ARA 100/10). Lomakkeita saa Tervon kunnanvirastosta, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo, puhelin 017 499 111.

Vuokra-asuntojen hakulomakkeiden toimittaminen

Hakulomakkeet liitetietoineen toimitetaan

 • Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen, Asunto Oy Metsäparkin ja Tervon hallintotoimiston vuokra-asuntojen osalta hallintojohtajalle, osoite Tervon kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 Tervo ja

 • Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n osalta yhdistyksen sihteeri/taloudenhoitajalle, osoite Tervon kunnanvirasto, Tervontie 4, 72210 Tervo.

Asukasvalintojen tekeminen

Päätökset asukasvalinnoista tekee

 • Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen, Asunto Oy Metsäparkin ja Tervon hallintotoimiston vuokra-asuntojen osalta hallintojohtaja ja

 • Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n vuokra-asuntojen osalta sote-työryhmä.

Tervon kunnan vuokra-asuntojen asukasvalintoja ja vuokranmaksua koskevat ohjeet

Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen, Asunto Oy Metsäparkin ja Tervon hallintotoimiston vuokra-asuntojen osalta asiakkaan vuokranmaksukyvyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitettavalla tavalla. Mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa, ei kunnan rahoittamaa vuokra-asuntoa pääsääntöisesti myönnetä (Tervon kunnan hallintosääntö, Kvalt. 29.5.2017, Liite 2, Talouden- ja varainhoidon ohje 1.6.2017, kohta 3.8 Saamisten valvonta). Vakuus on pääsääntöisesti 1 kuukauden vuokra tai erikseen sovittavalla tavalla maksimissaan 3 kuukauden vuokra (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 1995/481 § 8).

Vuokralaskutuksessa pidetään kahden kuukauden erääntyneitä, maksamattomia vuokria pääsääntöisesti irtisanomisperusteena, (Tervon kunnan hallintosääntö, Kvalt. 29.5.2017, Liite 3, Hallintosääntöä täydentävät saatavien laskutus- ja perintäohjeet 1.6.2017, kohta 3.4.3).

Vuokrasopimusten tekeminen

Vuokrasopimukset tekee

- Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalojen ja Asunto Oy Metsäparkin vuokra-asuntojen osalta isännöitsijä puhelin 040 579 9793

- Tervon hallintotoimiston vuokra-asuntojen osalta hallintojohtaja, puhelin 0447 499 201

- Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n vuokra-asuntojen osalta Tervon Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry:n sihteeri/taloudenhoitaja puhelin 0447 499252.

Asuinhuoneistojen vuokraamista säätelee Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (1995/481).

Yksityisiä vuokra-asuntoja voi tiedustella alueella toimivilta vuokrakohteiden omistajilta.

 

TERVON KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN ASUKASVALINTOJEN PERUSTEET

Khall. § 43 27.2.2018

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) määrittelee asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimusta.

34 §:n mukaan ”rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovit-tu. Vuokranmaksukautena pidetään kuukautta tai muuta ajanjaksoa, jolta vuok-ra sopimuksen mukaan on maksettava. Muuna kuin rahana suoritettavan vuok-ran maksamisesta on sovittava erikseen.

Vuokra on maksettava myös huoneiston hallintaoikeuden kestoajalta ja hallin-taoikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, jos vuokralainen tai tältä oikeutensa johtanut edelleen käyttää huoneistoa”.

36 §:n mukaan ”vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia vuokraa suoritettavaksi ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta. Ehto, jonka mukaan vuokralaiselle vuokrasuhteen aikana saadaan asettaa velvolli-suus maksaa vuokraa ennakolta, on mitätön. Vuokralainen saa kuitenkin aina maksaa vuokraa ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta kuin on erään-tynyt.

Ehto, jonka mukaan vuokralaisen on suoritettava vuokraa ennakolta pidemmäl-tä ajalta kuin kolmelta kuukaudelta tai, jos vuokranmaksukausi on sitä pitempi, yhdeltä vuokranmaksukaudelta, on mitätön”.

8 § määrittelee asuinhuoneiston vuokrasuhteen vakuutta seuraavasti: ” Koh-tuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan, voidaan sopia. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on sopi-japuolella, jonka hyväksi vakuus on sovittu asetettavaksi, oikeus purkaa sopi-mus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Ehto, jonka mukaan sopijapuolen on annettava suurempi kuin kolmen kuukau-den vuokran määrää vastaava vakuus, on mitätön”.

Tervon kunnassa vakuus on ollut yhden kuukauden vuokra. Vakuus maksetaan pankkiin ennen vuokrasuhteen alkamista. Todistus vakuuden maksamisesta toimitetaan vuokranantajalle. Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokra-asunnon todetaan olevan moitteettomassa kunnossa.

Rahavakuuden lisäksi henkilötakaus on joissakin tapauksissa käytetty lisäva-kuus. Henkilötakauksessa raha ei liiku, vaan takauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Henkilötakaus on verrattavissa pankkilainan takaukseen: mikäli vuok-ralainen ei maksa vuokraansa, takaaja on velvoitettu maksamaan. Takaajalta voidaan myös periä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen vuokran lisäksi muut vuokralaiselle kuuluvat velvoitteet, kuten asunnon siivouskulut tai asunnon rik-koutumisesta aiheutuneet kulut.

Myös sosiaalitoimen maksusitoumus voidaan hyväksyä vuokravakuudeksi.

KELA:ltä voi hakea sitoumuksen takuuvuokraan tai asumistukea.

Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 29.5.2017) 17 b §:n mukaan hallintojoh-taja päättää vuokra-asuntojen asukasvalinnoista kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallintosäännön liitteen 2 mukaisesti asiakkaan vuokranmaksuky-vyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitetta-valla tavalla. Mikäli luottotiedot eivät ole kunnossa, ei kunnan rahoittamaa vuokra-asuntoa pääsääntöisesti myönnetä. Liitteen 3 mukaisesti vuokralasku-tuksessa pidetään kahden kuukauden erääntyneitä, maksamattomia vuokria pääsääntöisesti irtisanomisen perusteena.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) Asukasvalintaoppaan, 26.9.2016 mukaisesti valtion tukemat vuokra-asunnot (ARA-asunnot) on osoi-tettava niitä eniten tarvitseville. Asukasvalinnoilla pyritään vuokratalon moni-puoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin.

Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja talou-delliseen tarpeeseen. Niitä arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, va-rallisuuden ja tulojen perusteella. Toimijoiden ja viranomaisten on yhteistyössä varmistuttava siitä, että yleisesti haettavien asuntojen tarjonnassa ja asukasva-linnassa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatteita.

ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalainen tai häneen rin-nastettava henkilö ruokakuntineen.

Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) mukaan etusijalle on asetettava asun-nottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Tästä etusijajärjestyksestä voidaan poi-keta yksittäistapauksessa. Tällaisia huomioon otettavia syitä ovat
hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, paikkakunnan vuokra-asuntotilanne
sekä vuokratalon tai asuinalueen asukasrakenne.

Asunnon hakijan varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hänellä mahdolli-suus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Hakijoiden tuloja vertaillaan kai-kissa asukasvalintatilanteissa. Hakija voidaan valita asukkaaksi, vaikka hakijan asunnontarpeelle asetetut edellytykset eivät täyttyisi, jos hakijan käytössä oleva valtion tukema vuokra-asunto vapautuu. Esimerkiksi pienessä kaksiossa asuva yksinäinen henkilö voidaan valita vähemmän haettuun kolmioon. Tarkoituksena on edistää asuntojen kiertoa ja vaikuttaa vuokratalon asukasrakenteen moni-puolistumiseen. Tämä poikkeus ei koske tulojen ja varallisuuden määrää.

Luottotietojen maksuhäiriöiden ja vuokrarästien vaikutus vaativat tapauskoh-taista arviointia. Jos asukasvalinnan perusteet täyttyvät, ei luottotiedoissa ole-vien maksuhäiriöiden tule olla esteenä asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä. Ei myöskään silloin, jos maksuhäiriöhistorian perusteella voidaan arvioida, että laiminlyönnit eivät ole toistuvia. Järjestellyt vuokravelat eivät estä asunnon saantia, jos hakija toimittaa vuokrasaatavan turvaamiseksi luotettavan tahon kanssa tehdyn tositteellisen maksusuunnitelman.

Jos hakijalla on järjestelemättömiä vuokrarästejä vuokranantajalle, jolta hän hakee uutta asuntoa, ei ole kohtuullista, että hänen kanssaan olisi uudelleen tehtävä vuokrasopimus. Jos tällaisen hakijan asuntotilannetta ei saada muuten hoidetuksi, on sosiaaliviranomaisten kanssa neuvoteltava jälleenvuokrasopi-muksesta tai maksusitoumuksesta. Hakija voisi myös hakea ennalta ehkäise-vää toimeentulotukea vuokrarästien maksamiseen.

Jos kyseessä on vuokrarästi edelliselle vuokranantajalle, hakija voisi myös teh-dä kirjallisen sopimuksen ja maksusuunnitelman. Joissakin tapauksissa voi olla perusteltua, että hakijan kanssa tehdään määräaikainen vuokrasopimus. Haki-jan olisi hyvä selvittää sosiaalitoimen kanssa mahdollisuus vuokrarästien mak-samisesta sekä selvittää vuokran maksun turvaamiseksi mahdollisuus toimeen-tulotukeen sekä asumistukeen ja sen ohjaaminen suoraan tulevalle vuokranan-tajalle.

Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 29.5.2018) § 10.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää Tervon kunnan vuokra-asuntojen asukasvalintojen pe-rusteista seuraavaa:

1.    Kunnan rahoittamien vuokra-asuntojen asukasvalinnat tehdään Tervon kunnan hallintosääntöön (Kvalt. 29.5.2017) määritellyllä tavalla.

Määräaikaista vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia kolmen kuukauden vuokra suoritettavaksi ennakolta (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 481/1995 36 §).

Vakuus on yhden kuukauden vuokra. Vakuus maksetaan pankkiin ennen vuokrasuhteen alkamista. Todistus vakuuden maksamisesta toimitetaan vuokranantajalle. Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyt-tyä, mikäli vuokra-asunnon todetaan olevan moitteettomassa kunnossa.

2.    Valtion tukemien vuokra-asuntojen (ARA-asuntojen) asukasvalinnat teh-dään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) Asukasvalintaop-paan periaatteiden, 26.9.2016 mukaisesti.

Vuokranmaksukyvyn varmistamiseksi tarkistetaan asiakkaan luottotiedot asiakkaalle ilmoitettavalla tavalla. Luottotietojen maksuhäiriöiden ja vuokra-rästien vaikutus arvioidaan tapauskohtaisesti seuraavassa järjestyksessä:

-    KELAlta haetaan yhden kuukauden takuuvuokraa ja asumistukea. Sel-vittelyn ajaksi voidaan myöntää määräaikainen henkilötakaus.
-    Sosiaalitoimen kanssa selvitetään mahdollisuutta saada yhden kuukau-den vuokraan sosiaalitoimen maksusitoumus.
-    Vuokrarästien osalta asiakas ja vuokranantaja tekevät maksusuunni-telman.  
-    Sosiaalitoimen ja KELAn kanssa selvitetään vuokrarästien hoitamisen vaihtoehdot.

Päätös:

Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201, kai-ja.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

 

Ota yhteyttä:

Hallintojohtaja
Kaija Tarvainen
044 7499 201
kaija.tarvainen(at)tervo.fi

Lähetä turvapostia


Kiinteistö Oy Tervon Vuokratalot
Toimitusjohtaja
Oili Heiskanen
040 5799 793