Ilmoita epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä

Tervon kunnan eettinen ilmoituskanava on paikka, jossa kunnan nykyinen tai entinen työntekijä, työnhakija, luottamushenkilö tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa epäeettisestä toiminnasta tai väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituksia voi tehdä rikkomisista, jotka

  • ovat rangaistavia
  • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
  • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Eettisen ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Eettisen ilmoituskanavan taustalla on EU:n direktiivi 2019/1937 oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Mikä on väärinkäytösilmoitus?
Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulee tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Tietoisesti totuudenvastaisten ilmoitusten jättäminen palveluun on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta viimeistään seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Miten ilmoitus tehdään?
Ilmoitus tehdään täyttämällä eettisen kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoituksen voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla.

Suullisen ilmoituksen voi tehdä halutessaan käsittelijöille puhelimitse tai erikseen pyydettäessä on mahdollista järjestää henkilökohtainen tapaaminen ilmoituksen tekemiseksi. Tapaamisesta laaditaan pöytäkirja, joka ilmoittajalla on mahdollisuus tarkastaa ja hyväksyä.

Siirry tekemään ilmoitus: Ilmoita epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä Tervon kunnan eettisessä kanavassa.

Ilmoitusten käsittely
Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan
Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan. Niiden osalta pyydämme käyttämään kunnan palautekanavia, kuten palautelomake https://www.tervo.fi/palaute, sähköpostitse tervon.kunta(a)tervo.fi tai puhelimitse neuvonta p. 017 499 111.

Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava
Tervon kunnassa havaitusta väärinkäytöksestä ilmoitus tehdään ensisijaisesti Tervon kunnan sisäiseen ilmoituskanavaan. Oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä tapauksissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

  • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset
  • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Oikeuskanslerinvirasto siirtää keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tehdyt ilmoitukset toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tutkii ilmoituksen ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Lue lisää oikeuskanslerinviraston keskitetystä ulkoisesta ilmoituskanavasta

 

Ota yhteyttä:

Hallintopäällikkö
Tiina Pietiläinen
044 7499 216
tiina.pietilainen(a)tervo.fi

Kunnanjohtaja
Lari Tiikasalo
044 7499 200
lari.tiikasalo(a)tervo.fi