Yritystuet

Tervon kunnalla on pieniä yritystoiminnan kehittämistukia. Tämän lisäksi yritystukia mm. investointeihin on myös maaseuturahastoilla, joita haetaan Mansikka ry:n ja ely-keskuksen kautta. Yritystukiasioissa auttaa elinkeinoasiamies.

Tervon kunnan yritystuet

1. Uuden, aloittavan tai paikkakunnalle muuttavan yrityksen perustamistuki päätoimiselle yritystoiminnalle:

 • Perustamisrahaa on haettava vuoden sisällä yrityksen perustamisesta/muuttamisesta.
  Perustamisraha maksetaan yrityksen käynnistymisen jälkeen 1000 €.
 • Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheeseen liittyviin kertaluontoisiin kuluihin.
 • Tukea voidaan myöntää myös nuorten perustamiin 4H- tai kevytyrityksille, kun kyseessä on nuorten kesätyöllistyminen. Tuki on 300 €. Nuorten täytyy todistaa yrityksen toiminta samoin kuin muidenkin aloittavien yrittäjien.

2. Toimivan yrityksen kehittämistuki, kun yritys tai maatilayritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa. Tuki voi kohdentua ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin ja suunnittelukuluihin mm. silloin, kun yritys tai maatila selvittää liiketoiminnan laajentamista, tuotannon tai tuotekehityksen muutostarpeita sekä laatujärjestelmiä. Hyväksyttäviä kuluja ovat myös mm. tuote- tai menetelmäkehityksestä aiheutuneet materiaalikulut tai prototyypin rakentamiseen ja testaukseen liittyvät kulut.

 

Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi selvästi parantaa yrityksen toimintaa, lisää työpaikkoja ja/tai nostaa yrityksen liikevaihtoa vähintään kolmanneksen.

 

Tuki on maksimissaan 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 1000 euroa/yritys/vuosi.
 

3. Markkinointituki on tarkoitettu yrityksen myynnin ja tunnettuuden edistämiseen 50 % kuluista tai enintään 500 €/yritys/vuosi. Tuki voi kohdentua esimerkiksi alla oleviin tarkoituksiin:

 • Nettisivuston tekeminen tai sähköisen markkinoinnin uudistaminen.
 • Messuosallistumistuki
 • Myyntikampanjan tai markkinointipromootion toteuttaminen mm. tiedotus- ja matkakuluihin, tarjoilujen järjestämiseen ja asiantuntijakorvauksiin.
 • Ulkopuolisten myynti- ja markkinointiosaamisen hankkiminen.
 • Tukea ei ole tarkoitettu tavanomaisiin mainonnan kuluihin.

4. Koulutustuki mm. seminaareihin, yrityksen toimintaa tukeviin ja palveluihin lisäarvoa tuottaviin koulutuksiin, 50 % hyväksyttävistä kustannuksista tai enintään 500 €/yritys/vuosi

 • Tukea voidaan myöntää myös yritystoimintaan johtavaan koulutukseen ennen yrityksen perustamista silloin, kun on perusteltavissa koulutuksen välttämättömyys yritystoiminnan aloittamisen kannalta. Tällöin tuki maksetaan, kun yritys on perustettu.

5. Muut ehdot:

 • Toimenpiteistä sovittava aina ennen toimenpiteen toteuttamista.
 • Kaikissa tukimuodoissa on huomioitava säädös enintään 75 %:n julkisen tuen osuudesta.
 • Matkakuluina voidaan hyväksyä, jos julkisia kulkuneuvoja ei ole käytettävissä, verottajan kulloinkin työmatkakuluna hyväksymä kilometrikorvaus.
 • Maksatukset tukien osalta tehdään jo maksettujen tositteiden perusteella.
 • Tuen maksukelpoisuuden tarkastaa elinkeinoasiamies.
 • Alv ei ole hyväksyttävä kustannus, jos tuen hakija voi vähentää sen omassa yritystoiminnassaan (verotuksessaan).
 • Yrityksen toimipaikka tulee olla Tervossa.
 • Hanketta ei tueta muun rahoittajan toimesta.
 • Mikäli hanke saa myöhemmin rahoituksen esim. ELY-keskukselta tai Tekesiltä yms., on maksettu tuki palautettava kunnalle.

 

Työllistämistuki yrityksille nuorten työllistämiseen


Vuonna 2023 yrityksille ja y-tunnuksen omaavalle yhteisölle, joiden kotipaikka on Tervo, voidaan maksaa vuosien 2003-2007 aikana syntyneen nuoren työllistämisestä aiheutuneiden menotositteiden perusteella 300 €/työllistetty nuori.

Työnantajan kesätukihakemus (eLomake)


Tuen myöntämisen ehdot: 

 • Yrityksen tai y-tunnuksen omaavalle yhteison kotipaikan tulee olla Tervo.
 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia työnantajan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista sekä muista työnantajavelvoitteista.
 • Palkattavan henkilön tulee olla syntynyt vuosien 2003-2007 aikana ja työllistettävän henkilön kotikunnan tulee olla Tervo.
 • Työsuhteen keston tulee olla vähintään neljä viikkoa ajanjaksolla 1.5.2023- 31.8.2023 ja työajan vähintään 30h/viikko.
 • Nuori ei ole työllistynyt kesän 2023 aikana kunnan kesätyöpaikkoihin.

 

Tukea voidaan myöntää nuorten perustamille 4H-yrityksille. 4H-yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2023 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (300 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 300 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.


Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita (todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista) vastaan. 4H-yrittäjän tulee toimittaa kirjanpito yrityksensä tuloista ja menoista.
Yritys voi saada tukea enintään kolmelta kesätyöntekijältä.

Tukea tulee hakea 31.12.2023 mennessä.

Tuki myönnetään määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Ota yhteyttä:

Elinkeinoasiamies
Sari Tulila
020 7464 640
sari.tulila(a)savogrow.fi
Varaa aika yritysneuvontaan

Kunnanjohtaja
Lari Tiikasalo
044 7499 200
lari.tiikasalo(a)tervo.fi