Rakentamisen lomakkeita

Seuraavassa rakentamiseen liittyviä lomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä lomakkeisiin. Lisätietoja tarvittavista voit kysyä rakennusvalvonnan toimistosta.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut löytyvät Rakennusvalvonnan maksut -sivuilta.

Tulosta lomake ja toimita se allekirjoitettuna Tervon kunnan rakennusvalvontaan:

Tervon kunta
Rakennusvalvonta
Tervontie 4
72210 Tervo

Rakennuslupahakemus / toimenpidelupahakemus
Uudisrakennuksen rakentamiseen ja laajoihin korjaus- tai muutostöihin ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan rakennuslupa. Vähäisiin rakennushankkeisiin on haettava toimenpidelupa.

Ilmoitus suoritettavasta toimenpiteestä
Tervon kunnan rakennusjärjestyksessä luetellaan ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Jätevesisuunnitelma
Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen tai vanhan järjestelmän saneeraus vaatii toimenpideluvan. Luvan saaminen edellyttää ammattitaitoista jätevesisuunnitelmaa, jonka mukaan jätevesijärjestelmän rakentaminen voidaan oikeasti toteuttaa. Säädösten mukaan suunnitelman tulee ottaa kantaa asetuksessa määrättyihin asioihin ja suunnitelman laatijan on oltava viranomaisten hyväksymä.

Vastaavaa työnjohtajaa ja erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus / ilmoitus
- vastaavan työnjohtajan katselmusmuistio
- KVV-työnjohtajan katselmusmuistio   
Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Lomakeella haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.

Rakennushankeilmoitus (RH1) ja aloitusilmoitus (RH5)
- lomakkeen täyttöohje
Rakennushankeilmoitus (RH1) on väestörekisterikeskuksen tilastolomake. Rakennushankeilmoitus tehdään haettaessa rakennuslupaa tai haettaessa toimenpidelupaa asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Rakennushankeilmoitus (RH1) - lomakkeella ilmoitetaan asuinhuoneistotiedot uudesta, yhden asuinhuoneiston rakennuksesta. Jokaisesta rakennuksesta tai rakennustoimenpiteestä täytetään oma ilmoitus.

Asuinhuoneistot (RH2)
- lomakkeen täyttöohje
Asuinhuoneistot-lomake (RH2) on väestörekisterikeskuksen tilastolomake, joka tehdään jos rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto.

Rakennusluvan jatkoaika-anomus
Rakennusluvan voimassaoloaikaa voi rakennusvalvontaviranomainen tietyin ehdoin jatkaa. (aloittamista ja rakennustöiden loppuunsaattamista)

Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus- / toimenpidelupahakemuksen johdosta